Ліцензія МОЗ №601883 від 09.06.11р

Угода користувача

1. Загальні положення
1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування WEB-сайтом www.personalux.com (далі – Сайт) розроблена Власником сайту Сайту ПП Персона Люкс і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов’язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів сайту.
1.2. Предметом Угоди є надання контентом Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
1.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту та його піддоменів реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.
1.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
1.5. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті.
1.6. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:
– WEB-сайт – сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
– Піддомен (Сайт) – домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу “/” і ідентифікатора доменної зони.
– Реєстрація на Сайті – створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційно-методичних матеріалів і Послуг.
– Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом.
– Користувач – особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою проведення тестування, навчання, отримання інформаційно-консультаційних послуг та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом акцепту оферти Угоди Користувача.
– Особистий кабінет Користувача – сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Користувача, використовуючи які, Користувач має можливість оплатити обрану тему інформаційно-консультаційних послуг, планувати і проводити тестування, навчання, завантажувати презентації, текстові, аудіо та відео файли, додавати учасників, надсилати їм запрошення для участі у тестуванні. У Особистому кабінеті зберігаються архіви тестів, результати навчання, можливість зміни відомостей про Користувача, пароля, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.
– Контент (вміст) — будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп’ютера з дотриманням відповідних законності, як правило, тільки для особистого користування.
– Фрейм (HTML) — у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.
– Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.
Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами міжнародних договорів і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.
Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.
2. Статус Сайту
2.1. Сайт — є комерційним інтернет-ресурсом який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою.
2.2. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого поддомена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України, договорів і угод країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
2.3. Цією Угодою встановлені умови, згідно з якими права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ, іншими немайновими правами) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, самостійно створивши та розмістивши зазначені об’єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту або з такою участю.
2.4. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.
2.5. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайту. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років.
2.6. Існуючий на даний момент Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.
2.7. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв’язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов’язані з купівлею відповідного для цього обладнання і наладкою відео-зв’язку на Сайті вирішуються Вами самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.
3. Адміністрація Сайту
3.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється як ПП Персона Люкс, юридична особа, створена відповідно до законодавства України. Адреса місцезнаходження: м. Львів, вул. Богомольця, 9.
3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв’язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу ПП Персона Люкс, зазначеній у п. 3.1. цієї Угоди.
3.3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.
3.4. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.
4. Реєстрація на Сайті і статус Користувача
4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.
Адміністрація надає Користувачу до його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайт, курси, програми навчання, тестового доступу для оцінки кваліфікації, а також доступ до статей і тезовій інформації, розміщених на Сайті.
4.2. Користувачами Сайту можуть бути юридичні особи, зареєстровані належним чином в установленому порядку та/або фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 2.5. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні Адміністрацією сервіси та ресурси Сайту протягом строку визначеного Адміністрацією.
4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також П.І.Б. та контактний телефон. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після її.
4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до
законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
4.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача.
4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов’язки, пов’язані з використанням та функціонуванням Сайту.
4.7. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні сервісу Сайту.
4.8. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.
4.9. Вибраний Користувачем логін і наданий Адміністрацією пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.
4.10. Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідними Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
4.11 Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщеним на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.
5. Права та обов’язки Користувача
5.1. Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:
– Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
– Можливість коментувати матеріали Сайту;
– Доручити реєстрацію іншій фізичній або юридичній особі за умови наявності необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів;
5.2. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов’язаний:
– дотримуватися положень чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
– надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
– здійснювати оплату за надання платної інформації;
– інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
– не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації сайту;
– не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
– перед розміщенням інформації і об’єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
– здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача що зберігається на його персональній сторінці інформації;
5.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.
5.4. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:
5.4.1. В не законному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи тобто, створювати «фальшивий аккаунт».
5.4.2. Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;
5.4.3. Спотворювати відомості про себе;
5.4.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
– містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
– є вульгарною або непристойною, що містить нецензурну лексику, містить порнографічні фото-відео матеріали, зображення, тексти або сцени сексуального характеру;
– містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами;
– містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
– пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
– містить екстремістські матеріали;
– пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, що містить інформацію обмеженого доступу, включаючи але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
– містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі “цифрових наркотиків” (звукових файлів, що діють на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
– носить шахрайський характер;
– а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
5.4.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
5.4.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;
5.4.7. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
5.4.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
5.4.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його сервісами;
5.4.10. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
5.4.11. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;
5.4.12. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві згідно з окремою угодою з Адміністрацією Сайту;
5.4.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві у відповідності з умовами окремої угоди з Адміністрацією;
5.4.14. Розміщувати комерційну та політичну рекламу.
5.4.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або по іншим причинам є небажаною для розміщення на Сайті.
5.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснюючи їх на свій власний страх і ризик.
5.6. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов’язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
6. Права та обов’язки Адміністрації Сайту
6.1 Адміністрація Сайту має право:
– на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;
– на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
– Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти,
програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого;
– Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.
– Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.
Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цієї Угоди, Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональної сторінки Користувача, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою.
Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
6.2. Адміністрація Сайту зобов’язується:
– здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
– у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;
– надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених чинним законодавством.
– На вимогу Користувача надати інформацію про Послуги;
7. Умови про інтелектуальні права
7.1. ПП Персона Люкс, як власник та Адміністратор Сайту має виключні права на Контент, розміщений на Сайті.
7.1.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки (далі – Контент), є об’єктами виключних прав Адміністрації, всі права на ці об’єкти захищені. Всі об’єкти (Контент), розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і охороняються законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
7.1.2. Крім випадків, встановлених цією Угодою, а також чинним законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у Фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
7.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
7.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.
7.1.5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності при відсутності явно вираженої згоди правовласника на такі дії.
7.1.6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
7.1.7. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.
7.2. Відповідальність за порушення виключних прав.
7.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
7.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов’язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
7.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання Контенту на Сайті.
7.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Адміністрація не має права використовувати Контент Користувача у власних цілях.
7.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, права, зазначені в п. 7.2.3. – 7.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.
7.3. Сайт і Контент третіх осіб.
7.3.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються у відповідності до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
7.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх вмісту.
7.3.3. Розміщені на Сайті посилання або керівництва зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.
7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачу варто керуватися нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.
8. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні
8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв’язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту у відповідності до чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
8.2. Адміністрація сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, але не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.
8.3. В інформаційній системі Сайту і його програмного забезпеченні відсутні технічні рішення керуючи автоматично цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.
8.4. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення додержання вимог законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту у встановленому на то порядку.
8.5. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди.
8.6 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за технічні збої під час проведення онлайн-семінарів, за затримку проведення онлайн-семінарів, а також за невідповідність змісту онлайн-семінару очікуванням Користувача.
8.7. Видалення облікового запису Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на неї, а також всієї інформації, введеної при реєстрації на Сайті.
8.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликане або пов’язане зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями розміщеними на Сайті.
8.9. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
8.10. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:
– Сайт і його сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення Сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт або його сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. Адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сайту та/або його сервісів;
– Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві слід дотримуватись обережності у завантаженні з Сайту або з розміщеними на ньому посиланнях і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація Сайту настійливо рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;
– Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що скачує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що може заподіятись комп’ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
– Ні за яких обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Адміністрація Сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.
Адміністрація Сайту робить всі зусилля для збереження інформації, розміщеної користувачами але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної дії.
Адміністрація Сайту не здійснює перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації законодавству України, договорам і угодам країн СНД, а також норм міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.
Ви повністю розумієте і погоджуєтесь з тим, що:
Адміністрація Сайту не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація Сайту докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок у разі їх виникнення, в максимально короткі терміни.
Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами без попередження у разі:
– отримання обов’язкових до виконання рішень регулюючих органів України, країн СНД, а також на підставі норм міжнародного права, договорів, угод, протоколів, конвенцій.
– вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Користувачем Сайту;
– іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.
– виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті у відповідності з даною Угодою.
9. Конфіденційність
9.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.
9.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, а також вживати всіх заходів захисту для того, щоб конфіденційна інформація стала відома третім особам.
9.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.
9.4. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, договорами і угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.
10. Умови обробки персональних даних
10.1. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
10.2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.
10.3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвища, імені, по батькові; дата народження; поштових адрес (за місцем реєстрації та для контактів); відомостей про громадянство; номер основного документа, що посвідчує особу, відомості про дату видачі зазначеного документа та органу що його видав; номери телефонів; номери факсів; адреса електронної пошти (E-mail).
10.4. Користувачі спрямовують свої персональні дані оператору в цілях отримання доступу до інформаційних матеріалів на Сайті або на будь-якій з його сторінок. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.
10.5. Користувач гарантує: що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України,
договори та угоди країн СНД, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.
10.6. Обробка персональних даних провадиться Адміністрацією з використанням баз даних на території України.
10.7. Користувач може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення (заяву) на адресу, вказану у пункті 3.1. цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України, договорами та угодами країн СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
10.8. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під дії як незаконні або ганьблять честь, гідность та ділової репутацію як Адміністрації Сайту так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач справжнім дає свою згоду.
10.9. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації, або від інших осіб за дорученням Адміністрації, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при реєстрації на Сайті.
10.10. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом направлення Адміністрації відповідного повідомлення на адресу, вказану у пункті 3.1. цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Після отримання такого повідомлення Адміністрація припиняє надсилати на вказану Користувачем при реєстрації адресу електронної пошти повідомлення з рекламними матеріалами.
10.11. Користувач надає свою згоду на використання його зображення в якості фотографії Користувача (аватара) Адміністрацією на безоплатній основі.
10.12. Користувач зобов’язується утриматися від використання зображень третіх осіб як фотографії Користувача (аватара) на Сайті.
11. Прикінцеві положення
11.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;
11.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.
11.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
11.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну. Контент з Сайту, права, зазначені в п. 7.2.3. – 7.2.4. цих Правил,
будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.
11.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.
11.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.